Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
DG-1 – meldunek o działalności gospodarczej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
DG-1 – meldunek o działalności gospodarczej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 50 osób lub więcej, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji A (tylko dział 02, klasa 03.11), B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M (z wyłączeniem działów 72 i 75), N, R, S (z wyłączeniem działu 94); badaniem nie są objęte jednostki i zakłady budżetowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 8 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących od 10 do 49 osób, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji A (tylko dział 02, klasa 03.11), B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M (z wyłączeniem działów 72 i 75) N, R, S (z wyłączeniem działu 94); badaniem nie są objęte jednostki i zakłady budżetowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 10 %
Raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 8 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny producentów wyrobów. Czas pracy. Dane identyfikacyjne. Komunikacja miejska. Obrót i nowe zamówienia w przemyśle. Parametry techniczne pojazdów drogowych. Pracujący, w tym zatrudnieni. Produkcja budowlano-montażowa. Przewozy ładunków. Przewozy pasażerów. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Wynagrodzenia.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Imiona i nazwiska. Adres poczty elektronicznej. Numer telefonu
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.02 1.23.13 1.24.01 1.24.04 1.46.01 1.46.11 1.47.01 1.49.02 1.49.05 1.49.09 1.61.04 1.61.17 1.67.03 1.80.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023