Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
SP – roczna ankieta przedsiębiorstwa
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
SP – roczna ankieta przedsiębiorstwa
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 osób lub więcej, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji A (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), B, C, D, E, F, G, H, I, J (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), K (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych), L, M, N, P (z wyłączeniem podklasy 85.42.B), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), S (z wyłączeniem związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych);

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 6 maja 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy grup przedsiębiorstw. Cechy jednostek lokalnych. Cechy organizacyjno-prawne. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Czynniki przedsiębiorczości. Dane adresowe i terytorialne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Działalność badawcza i rozwojowa. Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne. Infrastruktura handlowa. Kapitał zagraniczny w Polsce. Łańcuchy wartości przedsiębiorstw. Nakłady inwestycyjne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Środki trwałe brutto. Wartości niematerialne i prawne brutto. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Wynagrodzenia
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.09 1.43.06 1.46.01 1.49.02 1.49.08 1.49.09 1.51.09 1.61.05 1.61.08 1.61.13 1.61.14 1.61.15 1.61.17 1.61.18 1.65.13 1.65.19 1.65.31 1.65.32 1.66.01 1.66.02 1.67.15 1.80.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024