Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
SP-3 – sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
SP-3 – sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 9 osób lub mniej, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji A (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), B, C, D, E, F, G, H, I, J (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), K (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych), L, M, N, P (z wyłączeniem podklasy 85.42.B), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), S (z wyłączeniem związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych); badaniem nie są objęte państwowe jednostki organizacyjne;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 6%
Raz w roku do 16 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność. Cechy grup przedsiębiorstw. Cechy organizacyjno-prawne. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Charakterystyka placówek leczniczych. Czynniki przedsiębiorczości. Dane adresowe i terytorialne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Działalność badawcza i rozwojowa. Działalność gastronomiczna. Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne. Eksploatacja pojazdów drogowych. Infrastruktura handlowa. Kapitał zagraniczny w Polsce. Komunikacja miejska. Nakłady inwestycyjne. Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski. Pracujący, w tym zatrudnieni. Przewozy pasażerów. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Rodzaj prowadzonej działalności. Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Środki trwałe brutto. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Wynagrodzenia.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Poziom wykształcenia
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.09 1.23.02 1.24.01 1.46.01 1.47.01 1.49.02 1.49.05 1.51.09 1.61.05 1.61.08 1.61.15 1.61.17 1.65.13 1.66.01 1.66.02 1.80.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024