Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
SSI-01 – sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
SSI-01 – sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 osób lub więcej prowadzące przeważającą działalność zaklasyfikowaną według PKD do sekcji: C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N lub grupy 95.1; wybrane podmioty gospodarki narodowej przynależące do grup przedsiębiorstw zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r.;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 18%
Raz w roku do 9 maja 2023 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane identyfikacyjne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Przychody przedsiębiorstw handlowych. Społeczeństwo informacyjne
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023