Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
T-04 – sprawozdanie o stanie i pracy taboru samochodowego zarobkowego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
T-04 – sprawozdanie o stanie i pracy taboru samochodowego zarobkowego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 osób lub więcej, prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zakwalifikowaną według PKD do działów 49 i 52;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 19 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Eksploatacja pojazdów drogowych. Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski. Rodzaj prowadzonej działalności
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01 1.48.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024