Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
T-11/k – sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
T-11/k – sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej bez względu na liczbę pracujących, prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do klasy 50.30 lub 50.40;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 26 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 26 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 26 października 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 26 stycznia 2024 r. za III kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Pracujący, w tym zatrudnieni. Śródlądowy transport wodny
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01 1.50.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023