Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
WINS – wykaz inwestorów (innych niż indywidualni – realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby – oraz fundacje, kościoły i związki wyznaniowe), którzy oddali do użytkowania nowe budynki mieszkalne
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
WINS – wykaz inwestorów (innych niż indywidualni – realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby – oraz fundacje, kościoły i związki wyznaniowe), którzy oddali do użytkowania nowe budynki mieszkalne
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 8 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Nazwisko lub nazwa inwestora budynku oddanego do użytkowania
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.47.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023