Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
Z.2.GIJHARS – dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach chmielu, odmianach, liczbie plantacji i plantatorów
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
Z.2.GIJHARS – dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach chmielu, odmianach, liczbie plantacji i plantatorów
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 29 kwietnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Powierzchnia upraw rolnych. Zbiory upraw rolnych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024