Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
Z-10 – sprawozdanie o warunkach pracy
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
Z-10 – sprawozdanie o warunkach pracy
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zaklasyfikowaną według PKD do sekcji A (z wyłączeniem grupy 01.7 oraz klasy 03.11), B, C, D, E, F, G, H, J (z wyłączeniem działu 59 oraz grupy 63.9), M (z wyłączeniem działów 69, 70, 71, 73, 74), N (z wyłączeniem działów 78, 80, 82), podklasy 85.42.Z, działów 86 i 95 – według jednostek lokalnych, bez indywidualnych gospodarstw rolnych, fundacji, stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, organizacji społecznych, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego i zawodowego, Kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, przedstawicielstw zagranicznych;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w roku do 15 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane identyfikacyjne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rodzaj prowadzonej działalności. Warunki pracy
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024