Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
Załącznik DG-1 – załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
Załącznik DG-1 – załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej (z wyłączeniem jednostek i zakładów budżetowych) o liczbie pracujących 10–49 osób, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji F – budownictwo;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 10%
Raz w kwartale do 7 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 7 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 6 października 2023 r. za trzy kwartały 2023 r., do 8 stycznia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Podmioty gospodarki narodowej (z wyłączeniem jednostek i zakładów budżetowych) o liczbie pracujących 50 osób lub więcej, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji F – budownictwo;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 7 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 7 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 6 października 2023 r. za trzy kwartały 2023 r., do 8 stycznia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Produkcja budowlano-montażowa. Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.47.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023