Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
Załącznik do sprawozdań F-03, SP i SG-01 – środki trwałe – dotyczący nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
Załącznik do sprawozdań F-03, SP i SG-01 – środki trwałe – dotyczący nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej mające obowiązek składania sprawozdania F-03 – z uwzględnieniem tylko jednostek prowadzących działalność zaklasyfikowaną według PKD do sekcji: D, E, F, H oraz jednostek zarządzających melioracjami i urządzeniami wodnymi niezależnie od prowadzonej działalności;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Podmioty gospodarki narodowej mające obowiązek składania sprawozdania SP – z wyłączeniem osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących działalność gospodarczą – prowadzących księgi przychodów i rozchodów oraz rozliczających się według księgi podatkowej lub ryczałtem; spółki wodno-ściekowe bez względu na liczbę pracujących nieuwzględnione w wykazie jednostek sporządzających sprawozdania F-03 i SP;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 6 maja 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Urzędy gmin;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Nakłady inwestycyjne
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.12
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024