Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
Załącznik nr 2 do sprawozdania MRiPS-01 – poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych, kształcenie ustawiczne
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Źródło danych:
Załącznik nr 2 do sprawozdania MRiPS-01 – poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych, kształcenie ustawiczne
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Powiatowe urzędy pracy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 10 kwietnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
wojewódzkie urzędy pracy
Wojewódzkie urzędy pracy za działalność własną i powiatowych urzędów pracy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 12 kwietnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy. Inni klienci urzędów pracy. Instytucje szkoleniowe. Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Poradnictwo zawodowe. Poszukiwanie pracy
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024