Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ZG – kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
ZG – kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa domowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 0,4%
Raz w kwartale do 9 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 9 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 8 października 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 7 stycznia 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni lub wywiad telefoniczny;
ankieter statystyczny;

dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad telefoniczny;
teleankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Charakterystyka gospodarstw domowych. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Pochodzenie migracyjne i przyczyny migracji. Poziom i charakterystyka wykształcenia. Świadczenie wychowawcze 500 plus. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Data urodzenia. Płeć. Obywatelstwo. Stan cywilny. Wykształcenie. Adres poczty elektronicznej. Numer telefonu. Kraj urodzenia. Imiona
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.01 1.23.25
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023