Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
Z-KW – statystyczna karta wypadku
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
Z-KW – statystyczna karta wypadku
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej – według jednostek lokalnych;

metoda obserwacji pełnej
Incydentalnie po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego lub sporządzeniu karty wypadku: część I karty, nie później niż w terminie 14 dni roboczych; część II karty, nie później niż z upływem 6 miesięcy;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A.;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 15 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r. – dane wstępne, do 15 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r. – dane wstępne, do 14 października 2023 r. za trzy kwartały 2023 r. – dane wstępne, do 20 stycznia 2024 r. za rok 2023 – dane wstępne, do 7 lipca 2024 r. za rok 2023 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Gdańsku
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywność ekonomiczna. Cechy demograficzne osób. Cechy jednostek lokalnych. Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rodzaj prowadzonej działalności. Wypadki przy pracy
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023