Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ZOŚ-4 – zestawienie tabelaryczne monitoring zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych, zasobów wód leczniczych, termalnych i solanek
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
ZOŚ-4 – zestawienie tabelaryczne monitoring zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych, zasobów wód leczniczych, termalnych i solanek
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 24 maja 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Zasoby wód podziemnych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.04 1.01.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024