Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ARiMR GR 01 – dane z wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Źródło danych:
System IACSplus
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Raz w roku do 15 czerwca 2023 r. za rok 2023 – dane wstępne, do 31 października 2023 r. za rok 2023 – dane wstępne, do 29 marca 2024 r. za rok 2023 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Numer producenta z ewidencji producentów. PESEL. Liczba zwierząt zadeklarowanych do danej płatności. Położenie działki ewidencyjnej. Numer obrębu ewidencyjnego (dane według ewidencji gruntów i budynków). Dane według ewidencji gruntów i budynków – nr arkusza mapy. Dane według ewidencji gruntów i budynków – numer działki ewidencyjnej. Powierzchnia na działce ewidencyjnej gruntów niezgłoszonych do płatności – trwałe użytki zielone. Element proekologiczny. Oznaczenie działki rolnej. Grupa upraw na działce rolnej. Obszar na działce rolnej. Powierzchnia działki rolnej. Numer działki ewidencyjnej, na której położona jest działka rolna. Powierzchnia działki rolnej w granicach działki ewidencyjnej. Oznaczenie obszaru ONW. Powierzchnia na działce ewidencyjnej gruntów niezgłoszonych do płatności. Powierzchnia uprawy niezgłoszona do płatności. Płatność rolnośrodowiskowa/rolno-środowiskowo-klimatyczna/rolno-środowiskowo-klimatyczna/ekologiczna. Powierzchnia na działce ewidencyjnej gruntów ornych niezgłoszonych do płatności. Powierzchnia na działce ewidencyjnej gruntów ornych. Powierzchnia na działce ewidencyjnej kwalifikującego się hektara. Numer działki ewidencyjnej, na której jest położony element proekologiczny. Powierzchnia obszaru ONW. Powierzchnia zalesionego gruntu lub gruntu z sukcesją naturalną w granicach działki ewidencyjnej. Procent (%) obszaru proekologicznego utrzymywanego indywidualnie w gospodarstwie rolnym. Nazwa i oznaczenie elementu proekologicznego. REGON. Uprawa na działce rolnej. Rodzaj płatności zaznaczonej na wniosku. Powierzchnia obszaru proekologicznego po zastosowaniu współczynnika przekształcenia (konwersji) i współczynnika ważenia. Faktyczna wielkość elementu proekologicznego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.80.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023