Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ARiMR IRZ 01 – dane dotyczące rejestru uboju zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Źródło danych:
System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Raz w miesiącu do 15. dnia po miesiącu za miesiąc i do 15 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Imię i nazwisko. Nazwa jednostki. Adres siedziby. Numer identyfikacyjny producenta IRZ. PESEL. REGON. Całkowity ubój zwierząt
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023