Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ARiMR ZSZiK 01 – dane dotyczące producentów rolnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Źródło danych:
Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Raz w roku do 31 stycznia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Numer producenta z ewidencji producentów. PESEL. REGON. Imię i nazwisko. Nazwa producenta. Kraj, w którym wydano dokument identyfikujący podmiot. Forma prawna podmiotu. Rodzaj organizacji (np. grupa producentów rolnych). Kategoria produktu, ze względu na który organizacja została uznana / wstępnie uznana. Adres e-mail. Numer telefonu. Adres do korespondencji. Adres zamieszkania
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.80.02 1.80.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024