Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KOWR BC 01 – dane dotyczące surowców użytych do wytworzenia biopaliw ciekłych oraz wytworzonych i zużytych na własny użytek biopaliw ciekłych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Raz w roku do 15 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Raz w roku do 15 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa pełna. Adres siedziby. Numer ewidencyjny. Data wpisu do rejestru. Adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Rodzaj wytwarzanych biopaliw ciekłych. Rodzaj instalacji. Wydajność instalacji. Maksymalny roczny limit wytworzenia biopaliw ciekłych. Powierzchnia użytków rolnych. Rodzaj surowców użytych do wytwarzania biopaliw ciekłych. Surowce użyte do wytwarzania biopaliw ciekłych. Rodzaj biopaliw ciekłych wytworzonych na własny użytek. Biopaliwa ciekłe wytworzone na własny użytek. Biopaliwa ciekłe zużyte we własnym gospodarstwie
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01 1.44.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024