Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
BFG SFK 01 – dane dotyczące rachunku zysków i strat, bilansu, opłat rocznych wpłacanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz wypłat na rzecz instytucji finansowych z tytułu gwarancji depozytów
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Bankowy Fundusz Gwarancyjny 2 razy w roku do 10 marca 2023 r. za rok 2022 – dane wstępne, do 31 lipca 2023 r. za rok 2022 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Rachunek zysków i strat jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych. Bilans jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych. Opłaty wniesione na rzecz BFG. Wypłaty na rzecz instytucji finansowych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19 1.65.32 1.67.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023