Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
BFG SFK 03 – dane dotyczące rachunku zysków i strat oraz stanów i przepływów w funduszach własnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Bankowy Fundusz Gwarancyjny Raz w miesiącu do 25. dnia po miesiącu za okres od początku roku do końca miesiąca, do 25. dnia po miesiącu za miesiąc i do 25 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r., do 25 stycznia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Przychody z działalności statutowej. Koszty realizacji zadań statutowych. Wynik działalności statutowej. Wynik z operacji finansowych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych. Wynik działalności operacyjnej jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych. Pozostałe koszty operacyjne jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych. Pozostałe przychody operacyjne jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych. Koszty działalności jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych. Przychody ogółem. Wynik z różnic kursowych. Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków – zmniejszenia. Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków – zwiększenia. Fundusz gwarancyjny kas. Fundusz gwarancyjny kas – zmniejszenia. Fundusz gwarancyjny kas – zwiększenia. Fundusz gwarancyjny banków – zmniejszenia. Fundusz gwarancyjny banków – zwiększenia. Fundusz gwarancyjny banków. Fundusz statutowy BFG. Fundusz statutowy BFG – zmniejszenia. Koszty ogółem. Wynik finansowy funduszu. Fundusz statutowy BFG – zwiększenia. Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas – zwiększenia. Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas – zmniejszenia. Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych – zwiększenia. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych – zmniejszenia. Fundusze własne w przypadku spełnienia warunku gwarancji lub wykorzystania narzędzi restrukturyzacji (wielkość ujemna). Fundusze własne w przypadku spełnienia warunku gwarancji lub wykorzystania narzędzi restrukturyzacji (wielkość ujemna) – zmniejszenia. Fundusze własne w przypadku spełnienia warunku gwarancji lub wykorzystania narzędzi restrukturyzacji (wielkość ujemna) – zwiększenia
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20 1.65.31
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023