Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
BGK PTR 01 – dane w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Bank Gospodarstwa Krajowego Raz w roku do 30 września 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Bank Gospodarstwa Krajowego Raz w roku do 30 września 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku. Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku. Zmniejszenie obliczeniowego zużycia energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zmniejszenie zużycia energii. Typ audytu. Rodzaj budynku. Lokalizacja budynku. Rok budowy budynku. Konstrukcja/technologia budynku. Liczba kondygnacji. Kubatura części ogrzewanej. Powierzchnia budynku netto. Powierzchnia ogrzewana części mieszkalnej. Powierzchnia ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych. Mieszkania. Liczba osób użytkujących budynek. Sposób przygotowania ciepłej wody. Rodzaj systemu grzewczego budynku. Paliwo – przed termomodernizacją – cwu. Paliwo – po termomodernizacji – cwu. Paliwo – przed termomodernizacją – co. Paliwo – po termomodernizacji – co. Współczynnik kształtu A/V. Współczynnik przenikania ciepła Uc. Sprawności składowe systemu grzewczego. Rodzaj wentylacji. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza. Strumień powietrza zewnętrznego. Krotność wymian powietrza. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego. Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło (moc zamówiona). Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku. Cena 1 GJ energii na ogrzewanie. Opłata 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc. Opis przedsięwzięcia termomodernizacyjnego/remontowego. Koszt przedsięwzięcia termomodernizacyjnego/remontowego. Przewidywana roczna oszczędność kosztów energii. Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Roczne oszczędności energii. Data rozpoczęcia użytkowania budynku. Powierzchnia użytkowa budynku. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych. Przewidywany wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego. Udział powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. EP – wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. EK – wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024