Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
BGK SFK 02 – dane dotyczące funduszy utworzonych, powierzonych i przekazanych BGK na mocy odrębnych ustaw (w tym fundusze kredytowe i przepływowe)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Banku Gospodarstwa Krajowego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Bank Gospodarstwa Krajowego Raz w miesiącu do 25. dnia po miesiącu za okres od początku roku do końca miesiąca, do 25. dnia po miesiącu za miesiąc i do 25 stycznia 2024 r. za rok 2023, do 25 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wpływy ogółem funduszu. Wpływy z opłat drogowych, kar i grzywien. Wpływy z poboru opłat za przejazd. Wpływy z opłaty paliwowej – Krajowy Fundusz Drogowy. Wpływy od spółek drogowych. Wpływy od spółek eksploatujących autostrady – Krajowy Fundusz Drogowy. Środki budżetowe. Wpływy z opłaty paliwowej – Fundusz Kolejowy. Wpływy z kredytów, pożyczek – Fundusz Kolejowy. Wpływy z kredytów, pożyczek – Krajowy Fundusz Drogowy. Zwrot niewykorzystanych środków do jednostek sektora finansów publicznych. Zasilenia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Fundusz Dopłat do Oprocentowania. Wpływy ze skarbowych papierów wartościowych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Umorzenia – Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Wpływy z emisji obligacji – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Wpływy z tytułu spłat udzielonych kredytów i pożyczek. Refundacja z funduszy UE. Inne wpływy. Wydatki ogółem funduszu. Wydatki na realizację zadań (wypłaty kredytów i pożyczek, dopłaty, premie, zakup akcji, udziałów, obligacji, wkładów, certyfikatów itp.). Sprzedaż akcji i udziałów. Zaciągnięte kredyty i pożyczki, emisja obligacji. Zasilenie ustawowe. Obsługa kredytów i pożyczek. Obsługa obligacji. Obsługa finansowania przejściowego – Fundusz Kolejowy. Wynagrodzenie prowizyjne dla BGK. Wypłaty na rzecz spółek eksploatujących autostrady. Wypłaty na rzecz spółek drogowych. Inne wydatki. Spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykup obligacji. Zwroty środków z UE. Wydatki na realizację zadań kolejowych (Fundusz Kolejowy). Spłata finansowania przejściowego – Krajowy Fundusz Drogowy. Finansowanie przejściowe z BGK. Wydatki na zadania drogowe – Krajowy Fundusz Drogowy. Wpływy z emisji obligacji – Fundusz Kolejowy. Wpływy z emisji obligacji – Krajowy Fundusz Drogowy
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20 1.65.31
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023