Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
BGK SFK 03 – dane dotyczące funduszy utworzonych, powierzonych i przekazanych BGK na mocy odrębnych ustaw (w tym fundusze kredytowe i przepływowe) – dane bilansowe
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Banku Gospodarstwa Krajowego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Bank Gospodarstwa Krajowego 2 razy w roku do 10 marca 2023 r. za IV kwartał 2022 r. – dane wstępne, do 2 września 2023 r. za IV kwartał 2022 r. – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Bank Gospodarstwa Krajowego 3 razy w roku do 3 czerwca 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 2 września 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 2 grudnia 2023 r. za III kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych – odsetki. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych – premia. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych – dyskonto. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych – kapitał. Zobowiązania wobec instytucji finansowych – odsetki. Zobowiązania wobec instytucji finansowych – kapitał. Należności z tytułu transakcji SWAP. Należności od sektora niefinansowego. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych. Dłużne papiery wartościowe – pozostałe. Dłużne papiery wartościowe – budżetu państwa i budżetów terenowych. Dłużne papiery wartościowe – banków. Należności od sektora budżetowego. Należności od sektora finansowego. Rezerwy i inne pasywa. Zobowiązania wobec instytucji finansowych. Inne aktywa. Dłużne papiery wartościowe. Należności od innych instytucji finansowych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023