Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
BGK SFK 04 – dane w zakresie funduszy utworzonych, powierzonych i przekazanych BGK na mocy odrębnych ustaw (w tym fundusze kredytowe i przepływowe) – dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Banku Gospodarstwa Krajowego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Bank Gospodarstwa Krajowego 2 razy w roku do 10 marca 2023 r. za rok 2022 – dane wstępne, do 15 lipca 2023 r. za rok 2022 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji. Udzielone kredyty (wypłata transz). Wpłaty za złomowanie statków. Inne wpływy. Spłata kredytów, dopłat. Składki armatorów. Wydatki na realizację programu rządowego. Pozostałe wpływy. Rezerwy i inne pasywa. Fundusze specjalne i inne zobowiązania. Wpływy z podatku dochodowego. Wsparcie inwestycji. Koszty obsługi funduszu. Aktywa trwałe. Zobowiązania. Wypłaty premii termomodernizacyjnej. Zobowiązania udzielone i otrzymane – pozycja pozabilansowa. Spłata części odsetek od kredytów pobranych przez studentów. Umorzenia. Obligacje. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych. Fundusze. Należności. Pozostałe koszty działania. Koszty działania. Odsetki (koszty). Odsetki (przychody). Środki budżetowe. Wpływy z inwestycji wolnych środków. Wydatki na zadania drogowe. Obsługa kredytów i obligacji. Finansowanie systemów poboru opłat za przejazd. Wpływy z odsetek. Inne wydatki. Środki na dofinansowanie wkładu własnego / spłatę części kredytu „Mieszkanie dla Młodych”. Finansowe wsparcie budownictwa socjalnego. Dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych. Środki z budżetu państwa. Inne aktywa. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe. Papiery wartościowe. Wydatki z tytułu przygotowania do wykupu nieruchomości. Wykup nieruchomości. Wynagrodzenia prowizyjne dla BGK. Inne płatności. Wpłaty dla podwykonawców na podstawie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. Gromadzenie danych o drogach publicznych. Usługi doradcze. Zakup urządzeń do ważenia pojazdów. Wpłaty na rzecz spółek drogowych. Wpłaty na rzecz spółek. Wpływy z tytułu kwot odzyskanych przez GDDKiA na podstawie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. Wpływy od spółek drogowych. Wpływy od spółek. Wpływy z opłat drogowych, kar i grzywien. Wpływy z poboru opłat za przejazd. Refundacja z funduszy UE. Kredyty / obligacje. Opłata paliwowa
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19 1.65.32 1.67.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023