Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
DGLP SILP 03 – dane dotyczące wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
Źródło danych:
System Informatyczny Lasów Państwowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Raz w roku do 30 kwietnia 2024 r. za lata 2019–2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
bezpośredni dostęp do bazy danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Powierzchnia lasów. Zasoby drzewne na pniu. Zasobność drzewostanów. Przeciętny wiek drzewostanów. Bieżący przyrost miąższości drzewostanów
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.52.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024