Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
GDOŚ LZGCH 01 – dane dotyczące wybranych gatunków zwierząt chronionych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący liczebności zwierząt gatunków chronionych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Regionalne dyrekcje ochrony środowiska Raz w roku do 26 kwietnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Raz w roku do 29 maja 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ważniejsze zwierzęta chronione
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024