Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
GDOŚ SZK 01 – dane dotyczące szkód wyrządzanych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Źródło danych:
System informacyjny Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Raz w roku do 30 września 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zgłoszone szkody wyrządzone przez zwierzęta prawnie chronione. Odszkodowania wypłacane za szkody wyrządzone przez zwierzęta prawnie chronione
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024