Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
EU-SILC-G – europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz gospodarstwa domowego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
EU-SILC-G – europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz gospodarstwa domowego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa domowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 0,2%
Raz w roku od 24 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. za rok 2023;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni lub wywiad telefoniczny;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywność ekonomiczna. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Charakterystyka gospodarstw domowych. Dane identyfikacyjne. Deprywacja materialna członków gospodarstw domowych. Dochody gospodarstw domowych. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Opieka nad dziećmi w wieku 0–12 lat. Placówki edukacyjne i wychowawcze. Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe. Stan zdrowia członków gospodarstw domowych. Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych. Opieka zdrowotna członków gospodarstw domowych. Użytkowanie ziemi.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Imiona i nazwiska. Data urodzenia. Płeć. Obywatelstwo. Stan cywilny. Wykształcenie. Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Adres zamieszkania
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.08 1.25.26 1.26.10 1.44.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024