Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
GIJHARS SI 01 – dane dotyczące gospodarstw rolnych i powierzchni ekologicznych użytków rolnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Źródło danych:
System informacyjny Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Raz w roku do 31 lipca 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Gospodarstwa ekologiczne. Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych po zakończonym okresie konwersji. Gospodarstwa ekologiczne. Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w okresie konwersji
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023