Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
GIJHARS WEPR 01 – dane dotyczące producentów ekologicznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Źródło danych:
Wykaz ekologicznych producentów rolnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Raz w roku do 29 marca 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Imię i nazwisko. Nazwa gospodarstwa/jednostki. Nazwa jednostki certyfikującej. Numer identyfikacyjny producenta nadany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą. Numer producenta z ewidencji producentów. Adres zamieszkania. Adres siedziby
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.80.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024