Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
GIOŚ BDO 01 – dane dotyczące zużytego sprzętu, odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanego procesowi recyklingu, procesowi odzysku innemu niż recykling oraz unieszkodliwianiu oraz dane dotyczące wprowadzonych baterii i akumulatorów, zebranych zużytych baterii i akumulatorów przenośnych oraz osiągniętego poziomu zbierania
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Źródło danych:
System BDO Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Raz w roku do 31 lipca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Masa zebranego zużytego sprzętu z gospodarstw domowych. Masa wprowadzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Masa zebranego zużytego sprzętu z innych źródeł. Masa zebranego zużytego sprzętu. Masa zużytego sprzętu przetworzonego w kraju. Całkowita masa zużytego sprzętu. Baterie i akumulatory
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024