Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
GIOŚ PMŚ 07 – dane dotyczące monitoringowego badania imisji (stężeń) zanieczyszczeń powietrza i klasyfikacji stref
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Źródło danych:
Państwowy monitoring środowiska
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Raz w roku do 25 października 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Stężenie tlenku węgla. Stężenie dwutlenku siarki. Stężenie benzenu. Stężenie ołowiu. Stężenie arsenu. Stężenie dwutlenku azotu. Stężenie kadmu. Stężenie benzo(a)pirenu. Stężenie niklu. Stężenie pyłu PM2,5. Stężenie pyłu PM10
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024