Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
GIOŚ PMŚ 10 – dane dotyczące poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Źródło danych:
Państwowy monitoring środowiska
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Raz w roku do 28 czerwca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Średnia arytmetyczna promieniowania elektromagnetycznego. Natężenia promieniowania elektromagnetycznego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024