Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
GUGiK BDOT10 01 – dane dotyczące obiektów topograficznych z BDOT10k
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
Źródło danych:
Zintegrowana kopia bazy danych obiektów topograficznych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Główny Urząd Geodezji i Kartografii Stały dostęp od 1 stycznia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bazar lub targowisko. Budowla hydrotechniczna. Budowla inżynierska. Budowla sportowa. Budowla ziemna. Budynek. Ciąg ruchu pieszego i rowerowego. Droga. Grunt nieużytkowany. Inna budowla. Inne urządzenie techniczne. Inny teren niezabudowany. Jednostka podziału administracyjnego. Jezdnia. Kanał. Kompleks komunikacyjny. Kompleks ochrony zdrowia i opieki społecznej. Kompleks oświatowy. Kompleks przemysłowo gospodarczy. Kompleks sakralny i cmentarz. Kompleks sportowy i rekreacyjny. Kompleks zabytkowo historyczny. Komplet usług hotelarskich. Linia elektroenergetyczna. Miejscowość. Mokradła. Obiekt o znaczeniu orientacyjnym. Obiekt przyrodniczy. Obiekt związany z komunikacją. Obszar Natura 2000. Osiedle mieszkaniowe. Park krajobrazowy. Plac. Poligon wojskowy. Przeprawa. Przewód rurowy. Rezerwat. Rondo lub węzeł drogowy. Roślinność krzewiasta. Roślinność trawiasta i uprawa rolna. Rów melioracyjny. Rzeka i strumień. Składowisko odpadów. Szuwary. Teren komunikacyjny. Teren leśny lub zadrzewiony. Tor lub zespół torów. Umocnienie drogowe kolejowe i wodne. Uprawa trwała. Urządzenie transportowe. Woda powierzchniowa. Wyrobisko i zwałowisko. Wysoka budowla techniczna. Zabudowa. Zbiornik techniczny
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.80.01 1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023