Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
GUGiK PRG 02 – dane dotyczące granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
Źródło danych:
Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Główny Urząd Geodezji i Kartografii Raz w roku do 28 kwietnia 2023 r. według stanu na 1 stycznia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Jednostki podziałów terytorialnych kraju
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.80.01 1.80.02 1.80.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023