Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
GUGiK ZZ 01 – dane dotyczące ewidencji gruntów i budynków
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
Źródło danych:
Krajowe zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Główny Urząd Geodezji i Kartografii Raz w roku do 19 kwietnia 2023 r. według stanu na 1 stycznia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Powierzchnia geodezyjna gruntów. Powierzchnia geodezyjna użytków rolnych. Powierzchnia geodezyjna sadów. Powierzchnia geodezyjna gruntów rolnych zabudowanych. Powierzchnia geodezyjna gruntów pod stawami. Powierzchnia geodezyjna gruntów pod rowami. Powierzchnia geodezyjna lasów. Powierzchnia geodezyjna gruntów zadrzewionych i zakrzewionych. Powierzchnia geodezyjna terenów mieszkaniowych. Powierzchnia geodezyjna terenów kolejowych. Powierzchnia geodezyjna terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. Powierzchnia geodezyjna terenów przemysłowych. Powierzchnia geodezyjna innych terenów zabudowanych. Powierzchnia geodezyjna zurbanizowanych terenów niezabudowanych lub w trakcie zabudowy. Powierzchnia geodezyjna terenów komunikacyjnych- drogi. Powierzchnia geodezyjna innych terenów komunikacyjnych. Powierzchnia geodezyjna użytków kopalnych. Powierzchnia geodezyjna gruntów pod wodami morskimi wewnętrznymi. Powierzchnia geodezyjna gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi. Powierzchnia geodezyjna gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi. Powierzchnia geodezyjna gruntów ornych. Powierzchnia geodezyjna nieużytków. Powierzchnia geodezyjna terenów różnych. Powierzchnia geodezyjna łąk trwałych. Powierzchnia geodezyjna pastwisk trwałych. Powierzchnia geodezyjna gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych. Powierzchnia geodezyjna gruntów pod wodami. Powierzchnia geodezyjna gruntów zabudowanych i zurbanizowanych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.02 1.45.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023