Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
F-01/I-01 – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
F-01/I-01 – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 50 i więcej osób, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji A (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), B, C, D, E, F, G, H, I, J (z wyłączeniem państwowych i samorządowych instytucji kultury mających osobowość prawną), K (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo–kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych), L, M, N, P (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem państwowych i samorządowych instytucji kultury mających osobowość prawną), S; prowadzące księgi rachunkowe; badaniem nie są objęte państwowe jednostki organizacyjne prowadzące działalność naukowo-badawczą, agencje wykonawcze, jednostki i zakłady budżetowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 20 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 20 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 20 października 2023 r. za trzy kwartały 2023 r., do 9 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących od 10 do 49 osób, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji A (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), B, C, D, E, F, G, H, I, J (z wyłączeniem państwowych i samorządowych instytucji kultury mających osobowość prawną), K (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych), L, M, N, P (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem państwowych i samorządowych instytucji kultury mających osobowość prawną), S; prowadzące księgi rachunkowe; badaniem nie są objęte państwowe jednostki organizacyjne prowadzące działalność naukowo-badawczą, agencje wykonawcze, jednostki i zakłady budżetowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 20 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 9 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Kapitał zagraniczny w Polsce. Nakłady inwestycyjne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Środki trwałe brutto
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.46.01 1.61.01 1.61.17 1.65.13 1.65.19 1.65.20 1.65.31 1.65.32 1.67.03 1.67.14 1.67.15 1.80.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023