Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
F-01/o – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół i innych placówek oświatowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
F-01/o – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół i innych placówek oświatowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Publiczne szkoły i placówki oświatowe przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego do prowadzenia podmiotom niepublicznym;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 29 kwietnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Fundusz rady rodziców. Nakłady inwestycyjne. Placówki edukacyjne i wychowawcze. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych. Uczniowie. Usługi edukacyjne. Wychowankowie placówek oświatowych. Wynagrodzenia
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.01 1.65.19 1.65.32
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024