Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
JND PŁ 01 – dane dotyczące rocznego łowieckiego planu gospodarczego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych jednostek naukowo-dydaktycznych oraz innych prowadzących ośrodki hodowli zwierzyny
Źródło danych:
System dotyczący planu łowieckiego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Jednostki naukowo-dydaktyczne oraz inne prowadzące ośrodki hodowli zwierzyny Raz w roku do 30 sierpnia 2024 r. za łowiecki rok gospodarczy 2023/2024;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zwierzęta łowne. Odstrzał zwierząt łownych. Odłów zwierząt łownych. Zasiedlenie zwierząt łownych. Ubytki zwierząt łownych. Obwody łowieckie. Odszkodowania łowieckie
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.52.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024