Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KGP PSI 01 – dane dotyczące przestępstw i wskaźników wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w zakończonym postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub powierzonym do prowadzenia Policji (kraj ogółem, regiony, województwa, podregiony, powiaty)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komendy Głównej Policji
Źródło danych:
Policyjne systemy informacyjne
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komenda Główna Policji 4 razy w roku do 28 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 28 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 27 października 2023 r. za trzy kwartały 2023 r., do 29 stycznia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach przygotowawczych. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023