Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
F-01/s – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym uczelni
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
F-01/s – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym uczelni
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; uczelnie, które prowadzą działalność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 29 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Finanse uczelni. Koszty pracy. Nakłady inwestycyjne. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Usługi edukacyjne. Wynagrodzenia
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.05 1.65.19 1.65.32 1.67.14 1.80.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024