Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KGSG CBD EWIDA 01 – dane dotyczące wszczętych i zakończonych postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej
Źródło danych:
Centralna Baza Danych Straży Granicznej EWIDA
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komenda Główna Straży Granicznej 2 razy w roku do 15 kwietnia 2024 r. za rok 2023 – w zakresie podstawowym, do 17 czerwca 2024 r. za rok 2023 – w zakresie rozszerzonym;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wszczęte i zakończone postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa prowadzone przez Straż Graniczną
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024