Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KGSG CBD SF 01 – dane dotyczące ruchu na granicach Polski
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej
Źródło danych:
Centralna Baza Danych Straży Granicznej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komenda Główna Straży Granicznej Raz w miesiącu do 10. dnia po miesiącu za miesiąc i do 10 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obywatelstwo – według Straży Granicznej. Data ruchu granicznego. Kod przejścia granicznego. Osoby w ruchu granicznym. Załogi w ruchu granicznym. Rodzaje środków transportu w ruchu granicznym. Szczegółowe obywatelstwo – według Straży Granicznej. Kierunek ruchu granicznego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.30.11
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023