Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
F-02/dk – roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
F-02/dk – roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Państwowe i samorządowe instytucje kultury mające osobowość prawną, bez względu na liczbę pracujących, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji J (dział 59), R (działy 90 i 91, z wyłączeniem parków narodowych); badaniem nie są objęte jednostki i zakłady budżetowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Dotacje. Nakłady inwestycyjne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Środki trwałe brutto. Wartości niematerialne i prawne brutto
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.28.10 1.65.19 1.65.20 1.65.31 1.65.32 1.66.01 1.66.02 1.67.14 1.80.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024