Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KNF ESPI 01 – dane w zakresie: wykaz funduszy inwestycyjnych; rodzaj funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych; kopie sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych i zbiorczych portfeli papierów wartościowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
Elektroniczny system przekazywania informacji
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego Raz w półroczu do 15 września 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 15 maja 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywa funduszy inwestycyjnych. Pasywa funduszy inwestycyjnych. Rachunek wyniku z operacji funduszy inwestycyjnych. Lokaty funduszy inwestycyjnych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023