Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KNF SNP 04 – dane dotyczące indywidualnych kont emerytalnych (IKE), indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
System nadzoru pośredniego nad rynkiem emerytalnym
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego Raz w półroczu do 1 września 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 1 marca 2024 r. za II półrocze 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wpłaty – IKE. Wypłaty świadczeń z IKE. Wpłaty – IKZE. Wypłaty świadczeń z IKZE. Wartość środków zgromadzonych na kontach oszczędzających w IKE. Wartość środków zgromadzonych na kontach oszczędzających w IKZE
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023