Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KNF SNP 07 – dane z rachunku zysków i strat: pracowniczych funduszy emerytalnych, pracowniczych towarzystw emerytalnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych oraz aktywa netto PFE
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
System nadzoru pośredniego nad rynkiem emerytalnym
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego Raz w kwartale do 19 maja 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 18 sierpnia 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 17 listopada 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 16 lutego 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Rachunek zysków i strat pracowniczych towarzystw emerytalnych. Rachunek zysków i strat pracowniczych funduszy emerytalnych. Rachunek zysków i strat dobrowolnych funduszy emerytalnych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023