Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
F-03 – sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
F-03 – sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (z wyłączeniem jednostek i zakładów budżetowych): – bez względu na liczbę pracujących, których przeważający rodzaj działalności jest zaklasyfikowany według PKD do: rolnictwa (dział 01, z wyłączeniem jednostek z kapitałem zagranicznym), działalności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja K – banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo–kredytowe, instytucje ubezpieczeniowe, biura i domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz towarzystwa emerytalne), edukacji (podklasa 85.42.B – szkolnictwo wyższe), – o liczbie pracujących 10 osób lub więcej, których przeważający rodzaj działalności jest zaklasyfikowany według PKD do administracji publicznej i obrony narodowej, obowiązkowych zabezpieczeń społecznych (sekcja O), oraz ich jednostki lokalne samodzielnie bilansujące bez względu na przeważający rodzaj prowadzonej działalności: – bez względu na liczbę pracujących i przeważający rodzaj prowadzonej działalności – państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne z wyłączeniem państwowych i samorządowych instytucji kultury mających osobowość prawną, których działalność jest zaklasyfikowana według PKD do działu 59 oraz działów 90 i 91 (z wyłączeniem parków narodowych), instytucje gospodarki budżetowej; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (z wyłączeniem indywidualnych gospodarstw rolnych) oraz spółki cywilne o liczbie pracujących 9 osób lub mniej, których przeważający rodzaj działalności jest zaklasyfikowany według PKD do rolnictwa (dział 01), oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i spółki cywilne o liczbie pracujących 10 osób lub więcej, których działalność jest zaklasyfikowana według PKD do działalności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja K); jednostki budżetowe państwowe i samorządów terytorialnych (z wyłączeniem urzędów gmin) oraz zakłady budżetowe samorządów terytorialnych, bez względu na liczbę pracujących i niezależnie od przeważającego rodzaju prowadzonej działalności;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Informacje o sprawozdawcy. Nakłady inwestycyjne. Środki trwałe brutto. Wartości niematerialne i prawne brutto
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.19 1.65.32 1.66.01 1.66.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024