Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KNF SNU 08 – dane z dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych w podziale na dane ogółem i działy I i II, formy organizacyjne, rodzaje kapitału
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
System Nadzoru Ubezpieczeń
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego 2 razy w kwartale, narastająco do 12 maja 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 9 czerwca 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 11 sierpnia 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 8 września 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 13 listopada 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 11 grudnia 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 13 lutego 2024 r. za IV kwartał 2023 r., do 12 marca 2024 r. za IV kwartał 2023 r., do 30 sierpnia 2024 r. za rok 2023 – dane sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywa zakładu ubezpieczeń. Pasywa zakładu ubezpieczeń. Techniczny rachunek ubezpieczeń zakładu ubezpieczeń. Ogólny rachunek zysków i strat zakładu ubezpieczeń. Zestawienie zakładów ubezpieczeń posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. Zestawienie zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność ubezpieczeniową. Zakłady ubezpieczeń według osiągniętego wyniku. Kapitały podstawowe zakładów ubezpieczeń. Stopień opłacenia kapitałów podstawowych zakładów ubezpieczeń. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w kapitale podstawowym zakładów ubezpieczeń. Liczba polis. Składka przypisana brutto. Liczba zdarzeń z ubezpieczeń. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.04 1.67.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023